Mayday.sk WebDesign - informácie o používaní stránok

Práva a povinnosti vyplývajúce z používania tejto prezentácie:
WEBOVÉ STRÁNKY Mayday.sk na adrese http://www.mayday.sk

PREČÍTAJTE SI PROSÍM DÔKLADNE TIETO PODMIENKY, KÝM ZAČNETE POUŽÍVAŤ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY. POUŽITIE A TEDA AJ PREZERANIE WEBOVEJ STRÁNKY INDIKUJE, ŽE AKCEPTUJETE TIETO PODMIENKY. AK PODMIENKY UVEDENÉ NA TEJTO STRÁNKE NEAKCEPTUJETE, WEBOVÚ STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE, NESŤAHUJTE JEJ OBSAH A OPUSTITE JU IHNEĎ.

PODMIENKY POUŽITIA A LEGÁLNE OBMEDZENIA

Použitie obsahu stránok - dokumentov, informácií, obrázkov:
Máte oprávnenie používať dokumenty (ako sú dokumenty, obrázky, a.i.) z tohto serveru za predpokladu, že všetky kópie budú zahŕňať toto prehlásenie o autorských právach, použitie týchto Dokumentov z tohto Serveru je určené výhradne len pre informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a tieto dokumenty nebudú kopírované ani vystavené v žiadnom sieťovom počítači ani vysielané v žiadnom druhu média a dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované alebo akokoľvek inak používané pre verejné alebo komerčné účely. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv. Pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok, vaše oprávnenie na používanie týchto stránok zaniká.

Medzi vyššie špecifikované dokumenty patrí tiež návrh a štruktúra serveru Mayday.sk a jeho zdrojový kód. Úplné alebo čiastočné kopírovanie alebo napodobňovanie týchto prvkov je zakázané. Žiadne logotypy, informácie, grafika alebo obrázky z tohto serveru nesmú byť bez výslovného súhlasu a písomného dovolenia webmastera (ďalej len WEBMASTER) alebo autora (ďalej len AUTOR) kopírované ani šírené.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené WEBMASTEROVI.

WEBMASTER ani AUTOR nezaručujú aktuálnosť, vhodnosť, presnosť, kompletnosť informácií obsiahnutých v dokumentoch publikovaných na tomto serveri pre akýkoľvek účel. Všetky dokumenty sú poskytované "tak ako sú" bez akýchkoľvek záruk na predajnosť, alebo vhodnosť k určitému účelu.

WEBMASTER aj AUTOR sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa informácií v dokumentoch, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, vlastníckych práv a neporušenia zmluvy.

WEBMASTER ani AUTOR nie sú zodpovední za žiadne zvláštne, nepriame, či následné škody, ani za žiadne škody vzniknuté stratou použiteľnosti alebo zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania či inej protiprávnej akcie, ani za škody spôsobené alebo súvisiace s používaním informácií obsiahnutých v dokumentoch dostupných na tomto serveri. Nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. Spoločnosť Mayday.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, kedy bola spoločnosť Mayday.sk vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s touto webovou stránkou, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti Mayday.sk v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov.

Dokumenty publikované na tomto serveri môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny a WEBMASTER a AUTOR môžu uvádzané informácie kedykoľvek aktualizovať alebo pozastaviť dostupnosť bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré odkazy na stránkach www.Mayday.sk (http://www.Mayday.sk) smerujú nad rámec tohto WWW servera. Servery, na ktoré tieto odkazy smerujú nie sú kontrolované WEBMASTEROM ani AUTOROM a preto WEBMASTER ani AUTOR nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Používaním týchto stránok súhlasíte s touto zmluvou a rozumiete jej všetkým častiam. Zaväzujete sa uhradiť všetky náklady spoločnosti Mayday.sk spojené s porušením tejto zmluvy.

Akékoľvek pripomienky adresujte webmasterovi stránok, ktorým je Jozef Gaál (webmastermayday.sk)

Copyright © 2000-2013 by Mayday.sk

Všetky práva vyhradené. Neoprávnené kopírovanie, reprodukcia, prenajímanie, požičiavanie, verejné prevádzkovanie a vysielanie je zakázané. Žiadna časť tejto stránky nemôže byť kopírovaná, umiestnená vo vyhľadávacom systéme alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávkou alebo inak bez výhradného povolenia vydavateľa.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher.